Begroting 2021

Home

Algemeen

Met deze eerste digitale begroting is het project Begroting Nieuwe Stijl afgerond.

In de Kadernota 2021 informeerden wij u over de grote onzekerheden die de Coronacrisis en de Herziening Gemeentefonds betekenen voor onze gemeente. Daarom is een beleidsarme Kadernota 2021 opgesteld.

In deze begroting zien we dat deze onzekerheden nog niet van het toneel verdwenen zijn. Tegelijkertijd zien we ook kansen en kiezen daarom voor een beleidsbewuste begroting. Een begroting waarin we de kansen die er nu liggen willen pakken en tegelijkertijd behoedzaam en voorzichtig blijven. In deze begroting leest u waar wij de kansen voor onze gemeente zien en hoe we daar de focus op willen leggen.

We gaan in onze ambities uit van de kernkwaliteiten van onze gemeente, want daar ligt onze kracht. De Toekomstvisie “Hoe verder je kijkt, hoe meer je ziet” hebben wij als basis benut voor onze ambities en gerangschikt onder de hoofdthema's: People, Planet, Profit:

• People: leefbaarheid en voorzieningen, sociaal domein en wonen, inclusief bouwen en zorg;
• Planet: duurzaamheid, inclusief Cittaslow;
• Profit: recreatie en toerisme.

Corona vormt een maatschappelijke uitdaging en biedt ook kansen. Juist daarom willen we proactief inspelen op trends en kansen. Daarom voegen we de corona-aanpak toe aan onze ambities.

In 2021 stellen we een nieuwe toekomstvisie op in combinatie met een omgevingsvisie. Bovenstaande ambities krijgen hierin een prominente plaats.

De OZB-verhoging van 5% waarmee u in de begroting 2020 heeft ingestemd, biedt ons de financiële ruimte om in 2021 met structurele bestedingsvoorstellen te komen. Daarom stellen we voor in 2021 o.a. middelen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van het Esdal College in Borger, het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) en het aanstellen van een opbouwwerker in het Veengebied.  

Ons voorstel voor de begroting 2021 is om de OZB met 1,75% te verhogen. Om incidentele bestedingsvoorstellen te financieren stellen we een incidentele bezuiniging voor van € 500.000 in 2021.

In 2019 is van krimp niet langer sprake in Borger-Odoorn. 2020 is het eerste jaar dat we vanuit de gedachte van stabiliteit en groei naar de kansen voor onze gemeente kijken. Voor 2021 willen we deze positieve grondhouding vasthouden.

College van burgemeester en wethouders

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2020 14:03:47 met de export van 11/24/2020 12:41:37